กุ้งขาวแวนนาไม
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
เดือน วันที่
ขนาด 70 ตัว/กก.
พฤษภาคม 1
115
135
  2
115
135
  3
120
125
  4
125
125
  5
-
-
  6
-
-
  7
125
125
  8
125
125
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
26
  27
  28
  29
  30
  31