หอมแดง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
เดือน วันที่ จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง ร้านสิทธิกร
อ.บ้านโฮ่ง อ.ดอยสะเก็ด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ โทร. (045) 611576
  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
พฤษภาคม 1
5.00
5.00
     
  2
5.00
5.00
     
  3
5.00
5.00
  4
-
-
  5
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
  7
-
-
-
-
  8
-
-
-
-
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
- 30
  31