ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

< ข้อมูลเดือน เม.ย.61 
หน่วย : บาท/ตัน  
ปี 2561 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เดือน วันที่ โทร(035)423213, (081)7365940
   
พฤษภาคม 1
12,500
10,350
  2
12,500
10,350
  3
12,500
10,350
  4
12,500
10,350
  5
-
-
  6
-
-
  7
12,500
10,350
  8
12,500
10,350
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31