ปาล์มน้ำมัน 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป
โรงงานสุขสมบูรณ์ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด บ.ศรีเจิญปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด บริษัท ยูนิวานิช จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ อ.กาญจนดิษฐ์ ต.นาโพธิ์ อ.สวี ต.ทุ่งคา อ.เมือง อ.อ่าวลึก ปาล์มน้ำมันกระบี่
จ.ชลบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.กระบี่ อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
เดือน วันที่ โทร. (038)442999 กด1 โทร. (077) 278600 โทร. (077) 531197 โทร. (077) 641604-5 โทร. (075) 681116 ต่อ 334 โทร. (075) 618176
พฤษภาคม 1 3.15 - - - - -
  2 3.15 3.20 3.00 2.40 3.10 3.00
  3 3.15 3.20 3.00 2.40 3.10 3.10
  4 3.15 3.20 3.00 2.40 3.10 3.10
  5 - - - - - -
  6 - - - - - -
  7 3.15 3.30 3.00 2.40 3.10 3.30
  8 3.15

3.40

3.00 2.40 3.10 3.30
  9            
  10            
  11            
  12            
  13            
  14            
  15            
  16            
  17            
  18            
  19            
  20            
  21            
  22            
  23            
  24            
  25            
  26            
  27            
  28            
  29            
  30            
  31