มะนาว
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2561 << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
หน่วย : บาท/ร้อยผล.
มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815 โทร. (032) 461534
เดือน วันที่ ผลขนาดใหญ่พิเศษ ผลขนาดใหญ่ ผลขนาดกลาง ผลขนาดเล็ก ผลขนาดใหญ่พิเศษ ผลขนาดใหญ่ ผลขนาดกลาง ผลขนาดเล็ก
พฤษภาคม 1
450
350
270
220
400
350
320
250
  2
450
350
270
220
400
350
320
250
  3
450
350
270
220
400
350
320
250
  4
450
350
270
220
400
350
320
250
  5
-
-
-
-
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
-
-
-
-
  7
400
300
250
180
350
300
250
200
  8
400
300
250
180
350
300
250
200
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
26
27
28
29
30
31