ไข่ไก่เบอร์ 3
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
เดือน วันที่ โทร. 086-6501271
พฤษภาคม 1
280
  2
280
  3
280
  4
280
  5
-
  6
-
  7
280
  8
280
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31