มะพร้าว 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
  หน่วย : บาท/ร้อยผล.
ปี 2561 มะพร้าว
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614
เดือน วันที่ ผลแห้งขนาดใหญ่
พฤษภาคม 1
800
900
  2
800
900
  3
800
900
  4
800
900
  5
-
-
  6
-
-
  7
800

800

  8
800

800

  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31