มันสำปะหลังสด แป้ง 30%  
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มี.ค.61
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ โรงงานแป้งมันครบุรี บริษัท ชลเจริญ จำกัด บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด อ.ครบุรี อ.บ้านบึง 77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เดือน วันที่
โทร. (044)212725
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
พฤษภาคม 1
3.45
3.30
3.20
3.60
  2
3.45
3.30
3.30
3.60
  3
3.45
3.30
3.30
3.60
  4
3.45
-
3.30
3.60
  5
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
  7
3.25
-
3.30
3.60
  8
3.25
-
3.30
3.60
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31