มันสำปะหลังสด แป้ง 25%  
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ โรงงานแป้งมันครบุรี บริษัท ชลเจริญ จำกัด หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด อ.ครบุรี อ.บ้านบึง ขาณุวรลักษบุรี      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ.กำแพงเพชร
เดือน วันที่ โทร. (044)212725 โทร. (087)9661181 โทร.(038)752633-4 โทร.055-771377
พฤษภาคม 1
3.20
3.10
2.95
2.90
  2
3.20
3.10
3.05
2.75
  3
3.20
3.10
3.05
2.75
  4
3.20
-
3.05
2.75
  5
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
  7
3.00
-
3.05
2.75
  8
3.00
-
3.05
2.75
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31