กุ้งขาวแวนนาไม
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373 โทร.(081)9438888
เดือน วันที่
ขนาด 70 ตัว/กก.
มิถุนายน 1
170.00
165.00
170.00
  2
170.00
165.00
170.00
  3
170.00
165.00
170.00
  4
-
-
-
  5
-
-
-
  6
170.00
170.00
170.00
  7
175.00
170.00
175.00
  8
175.00
170.00
175.00
  9
175.00
180.00
175.00
  10
170.00
180.00
170.00
  11
-
-
-
  12
-
-
-
  13
165.00
180.00
165.00
  14
165.00
180.00
165.00
  15
165.00
180.00
170.00
  16
170.00
170.00
170.00
  17
170.00
170.00
170.00
  18
-
-
-
  19
-
-
-
  20
175.00
170.00
170.00
  21
180.00
170.00
170.00
  22
180.00
180.00
180.00
  23
180.00
180.00
180.00
  24
180.00
180.00
180.00
  25
-
-
-
26
-
-
-
  27
175.00
180.00
175.00
  28
175.00
185.00
175.00
  29
175.00
185.00
175.00
  30
175.00
185.00
175.00