ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2559 ข้าวหอมมะลิ 105  ( ต้นข้าว  35  กรัม )
ตลาดสำคัญ
ท่าข้าว ธ.ก.ส.  ตลาดกลางพืชไร่ โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา โรงสีกิจทวียโสธร โรงสีสหพัฒนา โรงสีเต็กเฮง  โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
อ.เมือง อ. เมือง  อ.เมือง อ.เมือง  อ.สะตึก   อ.จอมพระ  215 หมู่ 11 ต.ดงคลั่งใหญ่
จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
เดือน วันที่ โทร.(043)246129 โทร.(045)611582 โทร.(045)451319 โทร.(045)724726 โทร.(044)681222 โทร.(044)581006 โทร.(089)9448779
มิถุนายน 1
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  2
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  3
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  4
-
-
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
-
-
  6
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  7
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  8
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  9
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  10
-
11,000
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  11
-
-
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
-
-
  13
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  14
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  15
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  16
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  17
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  18
-
-
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
-
-
  20
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  21
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,000
13,000
  22
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,350
13,000
  23
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,350
13,000
  24
-
11,500
12,500
12,800
12,000
11,350
13,000
  25
-
-
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
-
-
  27
-
11,500
12,083
12,800
12,000
11,350
13,000
  28
-
11,500
12,083
12,800
12,000
11,350
13,000
  29
-
11,500
12,083
12,800
12,000
11,500
13,000
  30
-
11,500
12,083
12,800
12,000
11,500
13,000