ไข่ไก่เบอร์ 3
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2559 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
เดือน วันที่ โทร. 086-6501271
มิถุนายน 1
282.00
  2
282.00
  3
282.00
  4
-
  5
-
  6
282.00
  7
282.00
  8
282.00
  9
282.00
  10
282.00
  11
-
  12
-
  13
285.00
  14
285.00
  15
285.00
  16
285.00
  17
285.00
  18
-
  19
-
  20
295.00
  21
295.00
  22
295.00
  23
295.00
  24
295.00
  25
-
  26
-
  27
295.00
  28
295.00
  29
295.00
  30
295.00