ไข่ไก่สดคละ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2559 ไข่ไก่สดคละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เดือน วันที่  
มิถุนายน 1
310.00
  2
310.00
  3
310.00
  4
-
  5
-
  6
310.00
  7
310.00
  8
310.00
  9
310.00
  10
310.00
  11
-
  12
-
  13
320.00
  14
320.00
  15
320.00
  16
320.00
  17
320.00
  18
-
  19
-
  20
320.00
  21
320.00
  22
320.00
  23
320.00
  24
320.00
  25
-
  26
-
  27
320.00
  28
320.00
  29
320.00
  30
320.00