มะพร้าว 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/ร้อยผล.
ปี 2559 มะพร้าว
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614
เดือน วันที่ ผลแห้งขนาดใหญ่
มิถุนายน 1
1,500.00
1,600.00
  2
1,500.00
1,600.00
  3
1,500.00
1,600.00
  4
-
-
  5
-
-
  6
1,500.00
1,600.00
  7
1,500.00
1,600.00
  8
1,500.00
1,600.00
  9
1,500.00
1,600.00
  10
1,400.00
1,500.00
  11
-
-
  12
-
-
  13
1,400.00
1,500.00
  14
1,400.00
1,500.00
  15
1,400.00
1,500.00
  16
1,400.00
1,500,00
  17
1,400.00
1,500,00
  18
-
-
  19
-
-
  20
1,400.00
1,400.00
  21
1,400.00
1,400.00
  22
1,400.00
1,400.00
  23
1,400.00
1,400.00
  24
1,400.00
1,400.00
  25
-
-
  26
-
-
  27
1,400.00
1,400.00
  28
1,400.00
1,400.00
  29
1,400.00
1,400.00
  30
1,400.00
1,400.00