มันสำปะหลังสด แป้ง 25%  
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ โรงงานแป้งมันครบุรี บริษัท ชลเจริญ จำกัด หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด อ.ครบุรี อ.บ้านบึง ขาณุวรลักษบุรี      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ.กำแพงเพชร
เดือน วันที่ โทร. (044)212725 โทร. (087)9661181 โทร.(038)752633-4 โทร.055-771377
มิถุนายน 1
2.05
-
2.20
-
  2
2.05
-
2.20
-
  3
2.05
-
2.20
-
  4
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
  6
2.05
2.10
-
-
  7
2.05
2.10
-
-
  8
2.05
2.05
-
-
  9
2.05
2.05
-
-
  10
2.05
2.05
-
-
  11
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
  13
2.05
2.05
-
-
  14
2.05
2.05
-
-
  15
2.05
2.05
-
-
  16
2.05
2.05
-
-
  17
2.05
2.05
-
-
  18
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
  20
2.05
2.00
-
-
  21
2.00
2.00
-
-
  22
2.00
2.00
-
-
  23
2.00
2.00
-
-
  24
2.00
2.00
-
-
  25
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
  27
2.00
2.00
-
-
  28
2.00
2.00
-
-
  29
2.00
2.00
-
-
  30
2.00
2.00
-
-