มันสำปะหลังสดคละ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
    หน่วย : บาท/กก.

ปี 2559

มันสำปะหลังสดคละ
เดือน วันที่ คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ จุดรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร.081-7638220  
มิถุนายน 1
1.80
-
  2
1.80
-
  3
1.80
-
  4
-
-
  5
-
-
  6
1.80
-
  7
1.80
-
  8
1.80
-
  9
1.80
-
  10
1.80
-
  11
-
-
  12
-
-
  13
1.75
-
  14
1.70
-
  15
1.70
-
  16
1.65
-
  17
1.65
-
  18
-
-
  19
-
-
  20
1.65
-
  21
1.65
-
  22
1.65
-
  23
1.65
-
  24
1.65
-
  25
-
-
  26
-
-
  27
1.65
-
  28
1.65
-
  29
1.60
-
  30
1.60
-