ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

สูตรปุ๋ย 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 2,153,690 30,240 2,170,237 24,483 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467
18-46-0 536,806 10,198 550,257 8,606 690,656 7,712 326,571 5,403 364,851 4,828 443,225 5,672
0-0-60 586,155 9,825 657,578 8,798 553,592 8,753 608,920 7,277 619,263 6,297 793,681 7,508
21-0-0 282,782 2,266 191,674 1,154 143,345 678 116,991 602 169,400 718 207,092 927
16-20-0 549,688 7,587 575,112 6,885 466,321 5,034 351,106 3,933 347,760 3,522 413,819 3,939
16-16-8 71,223 1,050 102,448 1,345 61,589 752 6,570 87 40,862 432 35,049 365
15-15-15 400,776 6,511 534,378 7,483 466,929 6,208 414,946 5,673 375,209 4,908 450,478 5,491
13-13-21 31,325 512 26,601 399 28,415 402 12,383 210 11,505 177 7,864 119
อื่นๆ 764,854 13,060 830,606 13,106 889,097 13,066 949,851 14,493 885,419 12,654 1,003,463 13,315
รวม 5,377,298 81,249 5,638,890 72,259 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561