ข่าว Hot New (2)

 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

 ผลการตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2560

 รายงานผลการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รายงานผลตรวจสอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

 รายงานผลการตรวจสอบและตรวจติดตามด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561

 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท

 สรุปมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 

 การจ่ายชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง EDC

สาระน่ารู้ : ข้าราชการต้องอ่าน ! ต้องรับราชการกี่ปี จึงมีสิทธิ์รับบำเหน็จ บำนาญ  ต้องอ่าน ! ต้องรับราชการกี่ปี จึงมีสิทธิ์รับบำเหน็จ บำนาญ

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561  

 

 เอกสารประกอบการอบรม Unit School เรื่อง หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์