ข่าว Hot New (2)

แนวทางการปฏิบัติ และ แนวการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

คู่มือการตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แนวทางการปฏิบัติ และ แนวการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงข่าว 18 กันยายน 2561 

การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำหรับการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ลงข่าว 20 สิงหาคม 2561

การตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 3

การตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 2

การตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 1

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานผลตรวจสอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้ : ข้าราชการต้องอ่าน ! ต้องรับราชการกี่ปี จึงมีสิทธิ์รับบำเหน็จ บำนาญ  ต้องอ่าน ! ต้องรับราชการกี่ปี จึงมีสิทธิ์รับบำเหน็จ บำนาญ

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

                                                     

 เอกสารประกอบการอบรม Unit School เรื่อง หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                                       

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

 audit oae