หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์กร
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ


 • พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2543
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการขอข้อมูลข่าวสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
   
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
   
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
 • update : 9/03/2561

   

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
  Email : prcai@oae.go.th