หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เอกสารเผยแพร่ออนไลน์
ด้านนโยบาย
สถิติการเกษตร
วารสารเผยแพร่
คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและวิถีตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ  

 
สถิติการเกษตรของประเทศไทย สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(ข้อมูลพื้นฐาน)


รายงานประจำปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2560 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2559 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2558 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2557 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2556 pdf ภาษาไทย / English
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2555 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2554 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2553 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2552 pdf

ดาวน์โห
ลดไฟล์ปี 2551 pdf

รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Guidebook on APEC Projects 12th Edition

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf.
งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 
สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ Riding the Wave (An East Asian Miracle for the 21st Century)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2560/61 pdf
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด 3 พฤษภาคม 2561

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th